ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

Provincie Gelderland start Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

13 Juni 2018

Op woensdag 23 mei is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap stimulerend van start gegaan. Dankzij subsidie vanuit de Provincie Gelderland participeren vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO- en HBO-onderwijs en de Provincie Gelderland in een nieuw concept bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen. Bijzonder is dat in dit project O&O fondsen over de 'schotten' heen samenwerken om werk te maken van instroom en onderwijs in de techniek. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet plan met tastbare doelen, met aansturing vanuit een veelzijdig en professioneel samengestelde Regiegroep.

Participeren om te stimuleren

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil het tekort aan technisch personeel aanpakken plus h et ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Kortom, het functioneren van de technische arbeidsmarkt verbeteren, intersectorale mobiliteit bevorderen én het levenlang ontwikkelen van de zittende medewerker in de technische branches stimuleren.

Sterk gedragen vanaf de start

Vanuit het Techniekpact en partner Opleidingsfonds voor de Technische Installatiebranche (OTI B) isDoekle Terpstra betrokken: “Ik vind dit een fantastisch initiatief. Het laat zien hoe technische branches en overheid op regionaal niveau samenwerken om de instroom in de techniek te versterken. Mijn waardering wil ik uitspreken voor de provincie Gel derland en in het bijzonder voor gedeputeerde Michiel Scheffer die de organiserende partijen de mogelijkheid heeft gegeven zelf met voorstellen te komen. Dat heeft commitment opgeleverd vanuit private partijen. Ik hoop en verwacht dat dit een zeer succesvol project gaat worden.” Michiel Scheffer is gedeputeerde bij deprovincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor economie, onderwijs & arbeidsmarkt en internationale betrekkingen en betrokken bij de (financiële) realisatie van dit samenwerkingsverband.

Technische branches en alliantiepartners

De technische branches die participeren zijn specifiek de technische installatiebranche, de metaalbewerkingsbranche, bouwsector en de technologische industrie. Alliantiepartners binnen dit unieke traject zijn daarnaast de vakbonden, brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, de leerwerkloketten, de we rkgeversdiensten van het UWV, de gemeenten, de “technische” ROC’s in Gelderland en de HBO-instellingen. Kortom, samen sterk!

Specifieke doelgroepen

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op werkzoekenden, zoals 45 plussers, jongeren zonder startkwalificatie en overige kwetsbare jongeren, statushouders en vrouwen. Ook doelgroep zijn alle werkenden in technische branches, die behoefte hebben zich door te ontwikkelen. Voor medewerkers met een MBO-4 diploma die bijvoorbeeld via een duaal traject een (technisch) HBO- diploma willen behalen en medewerkers die deels (hybride) activiteiten binnen het onderwijs willen uitvoeren. Evenals werkenden in andere branches, die zich willen omscholen naar deze branches enZZP’ers die actief zijn in de deelnemende branches.

Concrete activiteiten op thema’s

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet actieplan,gebaseerd op actuele thema’s. De inzet van zogeheten vouchers is een belangrijk actiepunt. Dezevouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen geri cht dienen in te zetten op hetbegeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten ‘werk naar werk’ trajectenin het kader van (intersectorale) mobiliteit. Eveneens kunnen deze vouchers benut worden voor de opleiding van werkenden. Zodra de website van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap binnen afzienbare tijd in de lucht zal gaan, kunnen digitaal aanvragen voor deze vouchers worden ingediend. Last but not least stimuleert Leve(n)lang Gelders Vakmanschap de inzet van bestaande scholingsmogelijkheden en activiteiten vanuit de O&O-fondsen; OTIB, OOMA+O en de bouwsector. Aanvullend op de geschetste activiteiten vanuit Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zullen ook de deelnemende branches vanuit hun eigen perspectief een veelheid aan acties uitzetten.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in Leve(n)lang Gelders Vakmanschap zijn: Provincie Gelderland, FME, Oost NL, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, RBPI, UNETO-VNI, CNV Vakmensen, De Unie, VNO-NCW Midden, UWV, ROC's in Gelderland, Saxion en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar https://geldersvakmanschap.nl.

Met al uw vragen kunt u terecht bij Haske van Aken, projectleider Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, via 06 – 22 650 244 en email: haske@geldersvakmanschap.nl


Partners