ONE IS OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN IN DE ENERGIESECTOR

ONE levert input voor eindrapport “Kwalitatieve impact energieakkoord op werkgelegenheid”

21 Juli 2016

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandheeft Technopolis voor de Topsector Energie een onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en andere relevante organisaties geraadpleegd, waaronder ONE. De hoofdvraag was: “Welke veranderingen in banen die teweeg zijn gebracht door het Energieakkoord, worden nu ervaren in de arbeidsmarkt, of worden verwacht plaats te vinden in de periode tot en met 2020?”


Het rapport voorspelt branchevervaging in beroepen in de energietechnologie en de behoefte aan nieuwe vaardigheden bij werknemers. Daarnaast is de constatering dat de grootte van investeringen in bijvoorbeeld gebouwde omgeving en industrie achter blijft bij de ambities van het Energieakkoord.

Uit het rapport komt naar voren dat door de blijvende wisselwerking tussen werkgelegenheid en energietransitie het een noodzaak is om samen te werken aan complexe energievraagstukken. Aandacht gaat uit naar:

  1. Coördinatie in initiatieven om tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden en instroom in het onderwijs te bevorderen.
  2. De invoering van ICT en soft skills als standaardonderdeel in de opleidingen.
  3. De noodzaak van PPS - Publiek-Private Samenwerking (ONE). Zij brengt op regionaal niveau de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van onderwijs bij elkaar. Blijft de vraag naar competenties en behoefte aan personeel monitoren in de snel veranderende markt.
  4. Landelijke coördinatie en lokale beschikbaarheid is nodig bij vraagstukken die regio-overstijgend zijn.
  5. Build-up-skills als een goed initiatief voor leven lang leren (om- en bijscholing).
  6. Living labs van waaruit stageplekken worden aangeboden en waar leveranciers en PPS ook aan bijdragen. Stage blijft belangrijk en niet alleen kortstondige inzet van studenten afgestemd op behoefte aan input van bedrijven.
  7. Werkgevers moeten ook investeren in scholing. Het onderwijs kan niet voorop lopen in de technologische kennis. Het beroep van docent moet veranderen van uitdrager van kennis naar leercoach. Technologieleveranciers kunnen daaraan bijdragen.
  8. Voor zzp-ers kan (private) scholing leiden tot een erkend diploma of certificaat.

Lees het volledige eindrapport hier.


Partners